DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.tuliszkow.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI.

Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono 24 marca 2020 r.

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE.       

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Piechocińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2791 763. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi i na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH:

https://www.rpo.gov.pl/

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Data publikacji strony internetowej: 2011-05-17.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2017- 10- 04.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

62-740 Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
Tel.: +48 63 279 17 61
Faks: +48 63 279 17 70
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.tuliszkow.pl

PRZYBLIŻANIE I ODDALANIE OBRAZU NA MONITORZE.

W celu przybliżenia /oddalenia obrazu znajdującego się na monitorze należy wcisnąć przycisk CTRL i trzymając go naciskać „+” (przybliżenie), „-” (oddalenie). Zamiast znaków „+” i „-” można użyć scroll’a myszy.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wejście do Urzędu:

W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, powinien skierować się na Punkt Informacyjny Urzędu znajdującego się w budynku przy Placu Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 .

Pracownik Punktu Informacyjnego, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu.

Merytorycznie właściwą obsługę Klienta prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Urzędu.

Po załatwieniu sprawy, pracownik Punktu Informacyjnego służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

                                                                                                                                              

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, zobowiązana jest zgłosić ten fakt na Punkcie Informacyjnym, w terminie co najmniej na 4 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

faksem na nr 63 279 17 70,

telefonicznie na nr 63 279 17 61 lub 63 279 17 86

drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie , Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 62-740 Tuliszków

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin