Dane statystyczne

 

Gmina Tuliszków leży w północno-zachodniej części powiatu Tureckiego. Podzielona jest na 15 sołectw (Gadowskie Holendry, Grzymiszew, Kiszewy, Krępa, Nowy Świat, Ogorzelczyn, Piętno, Ruda, Sarbicko, Smaszew, Tarnowa, Wielopole, Wróblina, Wymysłów i Zadworna). Zajmuje obszar 150 km2 zamieszkały przez 10,5 tyś. ośób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 102 obejmuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 44% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 64 %, a na 100 osób tej grupy wiekowej przypada 56 osób w wiku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego ukształtował się tu na poziomie wyższym niż w województwie ale niższym niż w powiecie.

 

Obszary leśne zajmują 30,1% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na pozimie 29,6%. Na terenie gminy znajduja sie 23 pomniki przyrody. Na uwagę zasługują XIX- wieczne dworki usytuowane na obszarze gminy. Mozna tu podziwiać m.in. park w Tuliszkowie z efektownym drzewostanem oraz późno klasycystycznym dworkiem i spichlerzem.

 

Gmina Tuliszków na chrakter rolniczy. Użytki rolne stanowią tu 63% powiarzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 446 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przewarzają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujacych powyżej 9 pracują 834 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 80 tj. ponad 2,5-krotnie mniej niż w powiecie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku , według stanu na koniec roku 2010 wynosiła 599 osób.

 

Na 100 km2 powierzchni przypada 98,7 km sieci wodociągowej, z której korzysta 90% mieszkańców ( przy śrdniej dla województwa 92%). Gmina Tuliszków posiada również sieć kanalizacyjną (13,5km/100km2) dostępna dla 24% mieszkańców( w Województwie dla 60 %).

 

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Tuliszków wydatkowano łącznie 26235,5 tyś. zł z czego 21,9% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.

 

Pozostałe szczegółowe dane statystyczne na stronie :
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.dims?p_id=116740&p_token=-1753523458Statystyczne Vademecum Samorządowca

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin